Str Avrig 72-74

Bucuresti, Sector 2

021 252 79 78

dspb@dspb.ro

Registratura

Depunere: L-J: 08:30-13:30
Eliberare:L-J: 13:00-15:00

Comunicat

Directia de sanatate publica bucuresti

Comunicat ocupare posturi fara concurs - 12 Iunie 2020


În conformitate cu prevederile Ordinului 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioada determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București angajează fără concurs pe perioadă determinată, personal pentru următoarele posturi contractuale de execuție:

a)2 posturi asistent medical generalist (PL)
   – diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
   – 6 luni vechime în specialitate

b)1 post statistician medical debutant
   – Diplomă de studii medii în specialitate sau diplomă de studii medii
c) 1post medic specialist – specialitatea medicină de laborator
   – Certificat de medic specialist – specialitatea medicină de laborator
   – Certificat de membru Colegiul medicilor
   – Certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de medic, avizat şi valabil la data angajarii.
d)1 post farmacist
   – Certificat de membru Colegiul farmacistilor
   – Certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de farmacist, avizat şi valabil la data angajarii.
e)1 post inspector de specialitate debutant
   -diplomă de licenţă (domeniul economic)

Dosarele se depun on-line la adresa de mail runos@dspb.ro în termen de două zile lucrătoare de la data apariției anunțului.

Afișarea rezultatului selecției se va face în 24 ore de la data depunerii dosarelor pe site-ul www.dspb.ro.

(1)Dosarul trebuie să conțină:

– cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – anexele nr. 1, 2 și 5 la prezenta metodologie;
– actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– documentele care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor în copie;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
– adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);
– curriculum vitae, model comun european;
– declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu – anexa nr. 4 la prezenta metodologie;
– declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică (funcție publică) – anexa nr. 6 la prezenta metodologie.
– certificat de membru OAMGMAMR – pentru asistent medical, avizat şi valabil la data angajarii. Certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical, avizat şi valabil la data angajarii.
– certificat de membru Colegiul medicilor/farmacistilor – pentru medic/farmacist.

Certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de medic/farmacist, avizat şi valabil la data angajarii.