Str Avrig 72-74

Bucuresti, Sector 2

021 252 79 78

dspb@dspb.ro

Informatii Publice

directia de sanatate publica bucuresti

Informatii Publice

LEGEA 544

LEGEA nr 544 din 12 octombrie 2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

Art. 1. – Accesul liber si neîngradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul din principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, în conformitate cu Constitutia României si documentele internationale ratificate de Parlamentul României.
Art. 5. (1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
f) programele si strategiile proprii;
g) lista cuprinzand documentele de interes public;
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.
(2) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile prevazute la alin. (1).
(3) Autoritatile publice sunt obligate sa dea din oficiu publicitatii un raport periodic de activitate, cel putin anual, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a.
(4) Accesul la informatiile prevazute la alin. (1) se realizeaza prin:
a) afisare la sediul autoritatii sau al institutiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masa, în publicatii proprii, precum si în pagina de Internet proprie;
b) consultarea lor la sediul autoritatii sau al institutiei publice, în spatii special destinate acestui scop.

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*)
privind LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 23 octombrie 2001 Data intrarii in vigoare : 22 decembrie 2001

ART. 5 (1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

f) programele şi strategiile proprii;

g) lista cuprinzând documentele de interes public;

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

(2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (1).

Lista informaţiilor de interes public comunicate la cerere, potrivit art. 6 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată şi completată

1. Comunicate de presă;
2. Drept la replică ;
3. Materiale informative (broşuri) editate de Directia de Sanatate Publica a Municipiului
Bucuresti;
4. Indicatori privind activitatea desfăşurată de Directia de Sanatate Publica a Municipiului
Bucuresti, precum: numărul total al autorizaţiilor, numărul total al acţiunilor de control,
numărul total al sesizărilor, cererilor şi plângerilor înregistrate, numărul total al avizelor şi
recomandărilor, numărul total al sancţiunilor aplicate, în condiţiile legii;
5. Denumirea actelor normative şi, după caz, conţinutul acestora, care stau la baza
întocmirii proceselor-verbale de constatare.
Click: Persoana desemnata pentru comunicare informatii publice

1. Rapoartele de control administrativ;
2. Notele de serviciu cu caracter intern;
3. Sesizările şi documentele privind cercetarea disciplinară;
4. Numerele de telefon ale angajaţilor din cadrul autorităţii, precum şi informaţiile
privind activităţile extraprofesionale ale acestora;
5. Sesizările, cererile şi plângerile persoanelor vizate, ale operatorilor de date cu
carcater personal, precum şi ale altor persoane interesate;
6. Registrul general de intrare-ieşire a corespondenţei;
7. Registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la
informaţiile de interes public;
8. Registrul de evidenţă a transferurilor în străinătate a datelor cu caracter personal;
9. Registrul de dosare (cereri, plângeri sau sesizări);
10.Registrul de evidenţă a deciziilor, avizelor şi recomandărilor emise deConducerea
DSP-MB;
11.Registrul si actele emise de Conducerea DSP-MB în exercitarea atribuţiilor legate
de activitatea internă a instituţiei;
12.Registrul special de corespondenţă secretă şi confidenţială;
13.Registrul de arhivă;
14.Registrul de inventariere a bunurilor;
15.Corespondenţa cu instituţiile publice interne şi internaţionale;
16.Dosarele privind litigiile în care instituţia este implicată şi numele persoanelor
care susţin interesele DSP-MBl în aceste litigii;
17.Procesele-verbale de constatare;
18.Rapoartele întocmite ca urmare a acţiunilor de control;
19.Notele de audiere;
20.Corespondenţa cu agenţii economici, operatorii de date cu caracater personal şi
persoanele vizate;
21.Documentele a căror comunicare publică poate afecta dreptul la viaţă intimă,
familială şi privată sau care pot influenţa dosarele aflate pe rolul instanţelor de
judecată;
22.Decizii cu caracter intern emise de către Conducerea DSP-MB;
23.Dispoziţii interne emise de conducătorii structurilor funcţionale din cadrul DSPMB;
24.Statele de salarii si functii
25.Planificările anuale şi trimestriale ale controalelor.
26.Registrul Unic al Cabinetelor Medicale

Conform H.G. nr. 924/20.12.2017 pentru stabilirea procedurii de “reevaluarea a locurilor
de muncă în condiții speciale, reevaluate potrivit prevederilor Art.30, alin (2) din legea nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii”, potrivit Art .4 (1) și Art.11 (3) Colectivul Medicina
Muncii din DSP-MB a elaborat următoarea metodologie pentru expertiza medicală:
– Angajatorul va depune la Registratură la sediu D.S.P.-M.B. din Str. Avrig nr. 72-74 sector 2,
cerere scrisă de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale care va cuprinde:
– denumirea unității
– adresa
– număr telefon
– numele persoanei de contact cu personalul colectivului Medicina Muncii de la sediul
din Calea Dudești nr. 104-122 sector 3 ( fosta Policlinică Vitan).
– copie Aviz de încadrare a locurilor de muncă în condiții speciale.
– nominalizarea locurilor de muncă pentru care se solicită reevaluarea medicală
– numărul de lucrători de la locurile de muncă respective.
– profesiograme ( specificul activităților lucrătorilor în timpul programului de muncă).
– profesiile lucrătorilor
– lista factorilor de risc existenți la locurile de muncă.
– raportul medicului de medicina muncii care asigură supravegherea stării de sănătate a
lucrătorilor evidențiată prin morbiditatea bolilor legate de profesie conform H.G.
955/2010 Anexa 23 în perioada care a atrecut de la ultima reevaluare efectuată în temeiul
Hotărârii Guvernului nr. 1284/2011.
– Lista bolilor Profesionale din registrul Bolilor Profesionale al Municipiului București în
perioada care a atrecut de la ultima reevaluare efectuată în temeiul Hotărârii Guvernului
nr.1284/2011.
În urma analizei documentelor sus menționate medicii specialiști de medicina muncii vor
efectua expertiza medicală și vor completa Tabelul din Anexa nr. 2 din HG 924/2017
împreună cu angajatorul.

Rezumatul studiului de impact ASPA strada Drumul Lunca Jariștei, nr.34, Sectorul 3, Municipiul București, N.C. 229199

Rezumatul studiului de impact Grădinița Str. Tunsu Petre, Nr 9, Sector 5 , București

,,LUCRĂRI DE CONSTRUIRE(,,AMENAJARE TERASĂ,,), EXECUTATE FĂRĂ AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE” situat în strada Intrarea Veronica Micle, Nr. 4, Parter, Municipiul București, Sectorul 1, NC 272132, NC 272133

Rezumatul studiului de impact a proiectului construire imobil locuinte colective, comert, servicii, birouri, Strada Opanez, Nr 3A, sector 2, București

Rezumatul studiului de impact Desființare construcții situate pe strada Intrarea Constantin Brâncuși, Nr 7, sector 3, București

Rubrica Rezumatul studiuluide impact, Postăm documentul cu titlul: Studiu de impact spălătorie auto self service sos.Chitilei, Nr 55, Sector 1, București

Rezumatul studiului de impact „ȘCOALA ARKEDO”

Studiu de impact CENTRUL MEDICAL MEDICUM SRL din Bulevardul Mircea Eliade, Nr. 18, Parter, Sectorul 1, Municipiul București

Studiu de impact al Momentului Istoric „Fosta casa Lahovari”

Studiu de impact Retina SRL

Studiu de impact Kaufland Basarab

Studiu de impact Maria Rosetti 53

În vederea autorizării lucrărilor executate fără autorizație de construire conform PV nr. 1405 din 07.02.2023, respectiv CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, ORGANIZARE DE ȘANTIER”, situat în Șoseaua Colentina, nr. 435, Sector 2, București

Rezumatul studiului de impact MIRO KID’S WORLD S.R.L – Str. Miroslavei, nr.9, Sector 6, București

Rezumatul studiului de impact asupra sanatatii populatiei pentru  proiectul  “MODERNIZARE ȘI REFUNCŢIONALIZARE IMOBIL, ÎN VEDEREA UTILIZĂRII ACESTUIA CA UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT (ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6)”, situat în Bulevardul Apicultorilor nr.1, Sectorul 1, Municipiul București, N.C. 215318

STUDIU DE IMPACT – ȘOS. VERGULUI NR. 2A

STUDIU DE IMPACT- SCOALA VERDE

Rezumat studiului de impact pentru obiectivul CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCTIUNEA DE CRESA, situat in Bucuresti, sector 6, B-dul Timisoara nr. 89

Rezumatul studiului de impact asupra sanatatii populatiei pentru proiectul – organizare a execuției pentru magistrala M6 sit principal, situat in Bd. Ion Ionescu de la Brad, nr.4, lot 15, sector 1, Bucuresti

Studiu de impact HAPPY KIDO EUROPE SRL

Rezumatul studiului de impact asupra sanatatii populatiei pentru proiectul – amenajare ambulatoriu și spitalizare de zi în specialitatea oftalmologie situat pe str. Constantin Bălăcescu nr 14, sector 1, București

Rezumatul studiului de impact asupra sanatatii populatiei pentru proiectul – demolare construcții existente și construire corp clădire în scopul desfășurării activităților școlare de către Școala Gimnazială Ion Heliade Rădulescu, situat în Bd Ion Mihalache nr.28, sector 1, București 

Rezumatul studiului de impact asupra sanatatii populatiei pentru proiectul ”consolidare,modificari interioare/exterioare ,extindere a corpului C1 existent” situat in B-dul Camil Ressu,nr.7, sector 3, Bucuresti

Erata studiu de impact pentru Mega Image DRISTOR EXTINDERE

Rezumatul studiului de impact asupra sanatatii populatiei pentru proiectul amenajare ”“GRĂDINIȚA TĂRÂMUL CUNOAȘTERII”, situat în Strada Silvia, nr. 11, sector 2, București

Rezumatul studiului de impact asupra sanatatii populatiei pentru proiectul construirea unui imobil cu RH propus=P+1E, cu funcțiunea magazin retail, realizare parcaje auto la sol și parter, anexe tehnice, amplasare semnalistică publicitară, împrejmuire teren, organizare șantier, situat în str. Codrii Neamțului nr. 3, sector 3, București

Rezumat studiului de impact asupra sanatatii populatiei pentru obiectivul ”Gradinita” situat in str. Grigore Gafencu, nr.12A,vila nr.4, sector 1, Bucuresti

Rezumat studiul de impact asupra obiectivului Spital de geriatrie si recuperare medicala, situat in municipiul Bucuresti, b-dul Iuliu Maniu, nr. 11, secotr 6

Studiu de impact Bradetului

Studiu de Impact amplasament Parohia” Sfantul Cuvios Daniil Sihastrul”

Rezumat studiu impact Postalionului

Studiu de impact Fan Courier