Str Avrig 72-74

Bucuresti, Sector 2

021 252 79 78

dspb@dspb.ro

Servicii Runos

Directia de sanatate publica bucuresti

Acte eliberate de DSP prin RUNOS

Acest document se eliberează numai medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, asistenţilor medicali generalişti şi moaşelor care întrunesc condiţiile de cetăţenie, ascendenţă, filiaţie, căsătorie şi rezidenţă prevăzute de lege şi care au dobândit formarea în profesie pe teritoriul României.

 

Ghidul complet (inclusiv modele cereri)- Certificate de Conformitate

Certificate de conformitate eliberate in data de 17.05.2022

Certificate de conformitate eliberate in data de 18.05.2022

Adeverinţa de abilităţi dobîndite

conform prevederilor art. 10 din OMS nr. 418 / 2005 se eliberează pe baza următoarelor acte:

  • cerere conform modelului în care se vor preciza şi datele de contact;
  • copie act de identitate;
  • copia certificatului de medic, medic dentist sau farmacist specialist, după caz;
  • documentul întocmit de îndrumătorul de rezidenţiat în care se precizează modulul prevăzut în curriculum de rezidenţiat parcurs, perioada şi unitatea sanitară în care a fost efectuat, document avizat de responsabilul programului de studii complementare corespondent. 

Adeverinţele se vor înscrie într-un registru la direcţia de sănătate publică şi se vor elibera titularului sau împuternicitului acestuia pe bază de semnătură.

M O D E L CERERE

Domnule / Doamnă Director General

Subsemnatul/a Dr. ………………………………………….. ,medic/medic dentist/farmacist   specialist …………………………………, confirmat prin Ordinul Ministrului Sănătăţii  nr. …………         / …………………., vă rog să binevoiţi a aproba eliberarea adeverinţei care atestă dobândirea abilităţilor în  ……………………………………….. ca urmare a formării prin rezidenţiat în specialitatea …………..  şi a promovării examenului de medic specialist în sesiunea  ……….

Solicit transmiterea acestei adeverinţe la Direcţia de Sănătate Publică ……… .

Anexez următoarele documente:

  • copia actului de identitate;
  • copia certificatului de medic, medic dentist sau farmacist specialist, după caz;
  • adeverinţa întocmită de îndrumătorul de rezidenţiat în care se precizează modulul prevăzut în curriculum de rezidenţiat parcurs, perioada şi unitatea sanitară în care a fost efectuat, document avizată de responsabilul programului de studii complementare corespondent. 

            Semnătura solicitantului

     Telefon:

      E-mail:

Domnului Director general al Direcţiei Generale Resurse Umane şi Certificare

Certificatul de medic/ medic dentist / farmacist specialist / primar

Medicii, medicii dentişti şi farmciştii care deţin titlul de medic specialist sau primar şi nu îl au în formatul nou cu timbru sec (începând cu anul 2007) pot solicita prin direcţiile de sănătate publică eliberarea acestor certificate. Cererile vor conţine ordinul şi anul de confirmare, centrul universitar în care a fost susţinut examenul, sesiunea şi direcţia de sănătate publică unde se va expedia certificatul. Dacă solicitanţii au avut un alt nume la data susţinerii examenului, se va indica numele avut. Certificatele se vor înscrie într-un registru la direcţia de sănătate publică şi se vor elibera titularului sau împuternicitului acestuia pe bază de semnătură.

 1. Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care au susţinut examenul de specialist şi care la data susţinerii examenului nu au stagiul complet, în vederea confirmării ca specialist, vor prezenta ministerului adeverinţa eliberată de unitatea de încadrare din care să rezulte finalizarea pregătirii de specialitate. Cei care nu sunt încadraţi rezidenţi, vor prezenta adeverinţa semnată de îndrumătorul de rezidenţiat. Medicii rezidenţi care solicită întreruperea rezidenţiatului pentru a efectua diferite stagii în străinătate vor prezenta avizul îndrumătorului.
 2. Pentru recunoaşterea stagiilor efectuate în străinătate se vor prezenta documentele de la clinicile din străinătate şi traducerile acestora. Aceste documente sunt comunicate preşedintelui comisiei naţionale de specialitate pentru avizare şi apoi se vor înainta spre aprobare conducerii ministerului.
 3. Solicitările de prelungire a rezidenţiatului pentru diferite perioade: incapacitate de muncă, concediu fără plată, concediu pentru creşterea copilului etc vor fi însoţite de adeverinţa originală eliberată de angajator în care se va preciza durata şi motivul întreruperii.

Solicitările adresate Direcţiei Resurse umane şi Certificare pentru deblocarea de posturi de medici, medici dentişti, farmacişti, chimişti, biologi, biochimişti vor cuprinde obligatoriu: postul vacant solicitat pentru deblocare, cu indicarea gradului profesional şi specialitatea, lista funcţilor vacantate de intrarea în vigoare a OUG 34/2009 (14.04.2009), câte posturi au fost deblocate şi ocupate de la acea dată şi confirmarea că unitatea se încadrează în cheltuielile de personal până la sfîrşitul anului şi avizul colegiului profesional.

 

ANUNT In atentia medicilor, medici dentisti, farmacisti, asistenti medicali, moase: Incepand cu data de 01.09.2010 documentele necesare pentru recunoasterea calificarilor romanesti in celelalte state ale Uniunii Europene, a certificatelor care atesta obţinerea titlului de medic / medic dentist / farmacist specialist sau primar, asistenti medicali, moase a adeverinţelor de abilităţi dobândite, precum şi a altor documente emise de Ministerul Sănătăţii, se vor depune la sediul Directiei de Sanatate Publica a Mun. Bucuresti str. Avrig nr.72 – 74, sector 2 etaj I, camera 17 in zilele de marti si joi intre orele 1200 – 1600 .

Informatii la telefon 021/2523216, 021/2527978 int.127.

Medicii dentişti promoția 2009 pot obține certificatul care atestă formarea în profesia de medic  dentist conform DC 2005/36/CE (certificarea diplomelor).

Documentele necesare eliberării acestui certificat sunt cele prevăzute pentru medici la litera a).

Medicii dentişti, promoţii anterioare anului 2009, beneficiază de certificate care atestă drepturi câştigate specifice în profesia de medic dentist. Acestea se eliberează:

– Titularilor Diplomei de Doctor-medic specializarea universitară stomatologie, care fac dovada că au exercitat în România în mod efectiv, legal activităţi de medic dentist pe o perioada de minim 3 ani consecutiv din ultimii 5 care preced eliberarea acestui certificat.

Documente necesare:

 • cerere în care se vor preciza şi datele de contact (adresa, număr telefon, mail),
 • copia actului de identitate;
 • copia legalizată după diploma de bacalaureat;
 • copie legalizată după Diploma de doctor-medic stomatolog/Diploma de licenţă de doctor- medic stomatolog;
 • copie legalizată după foaia matricola;
 • adeverinţă eliberată de Facultatea de Stomatologie / Medicină-dentară absolvită în care se precizează perioada în care au fost efectuate studiile universitare;
 • copie legalizată după cartea de muncă/adeverinţa de la unitatea angajatoare din care să rezulte experieţa profesională menţionată sau declaraţie notarială pe propria răspundere că a exercitat efectiv, legal şi neîntrerupt activitate 3 ani consecutiv din ultimii 5;

copie legalizată după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul).

Incepand cu data de 08 FEBRUARIE 2016,. programul pentru primirea/eliberarea rotatiilor de stagii pentru .· unitati sanitare / rezidenti, este urmatorul:

CAMERA 5/8 parter

Miercuri: 9:30-14:30 – pentru unitati sanitare si rezidenti

Joi: 13:00 -16:00 – pentru rezidenti 

Anexa nr. 2 – Model angajament de plata / a doua specialitate

Subsemnatul 1) ………………………………………………………………………………………. fiul lui ………………………….. şi al ……………………………, născut la data de ……………………. în localitatea ………………………., sectorul/judeţul …………………….., domiciliat în ……………………….., str. ………………………. nr. ………, bloc ………, scara ………., etaj …….., apart. …….., sectorul/judeţul …………………………………………., posesorul buletinului/cărţii de identitate seria ……………………. nr. ………………. eliberat/ă de …………………………. la data de ………………………., cod numeric personal ………………………….

Având în vedere:

–  că am optat pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi în – 2)……………………………………………………………..,

– cunoscând cuantumul taxei anuale în lei în sumă de ………….lei, aferent efectuării stagiului de pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi pentru care am optat, prevăzut în Anexa 1 la Ordinul Comun nr. 973/28.06.2010 emis de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 552/05.08.2010,

 îmi asum prezentul:

ANGAJAMENT DE PLATĂ

 prin care sunt de acord şi mă oblig, în termenele şi condiţiile art.1 alin. (2) din Ordinul Comun nr. 973/4592 din 28.06.2010 emis Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului precum şi sub sancţiunea excluderii definitive din programul de pregătire prevăzută de art. 1 alin. (3) din acelaşi act administrativ cu caracter normativ în caz de nerespectare a prezentului angajament de plată, să plătesc suma de ……………………. lei în contul Beneficiarului Ministerul Sănătăţii, cu sediul în Bucureşti, str. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sect. 1, cu atributul fiscal CUI 4266456 şi cont deschis la Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti – IBAN RO85TREZ7005003XXX000092, astfel:

Prima tranşă semestrială în sumă de ………… lei în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data începerii semestrului 1.

A doua tranşă semestrială în sumă de …………..lei în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data începerii semestrului 2.

Data: ……../……../……..

NUME ŞI PRENUME ÎN CLAR CU LITERE DE TIPAR

Semnătura celui ce se angajează la plată ………………………..

NOTE

 1. Se înscrie numele şi prenumele complet al celui care şi-a asumat angajamentul.
 2. Se precizează specializarea pentru care a optat semnatarul angajamentului.