Str Avrig 72-74

Bucuresti, Sector 2

021 252 79 78

dspb@dspb.ro

Servicii Runos

Directia de sanatate publica bucuresti

Acte eliberate de DSP prin RUNOS

Adeverinţa de abilităţi dobîndite

conform prevederilor art. 10 din OMS nr. 418 / 2005 se eliberează pe baza următoarelor acte:

  • cerere conform modelului în care se vor preciza şi datele de contact;
  • copie act de identitate;
  • copia certificatului de medic, medic dentist sau farmacist specialist, după caz;
  • documentul întocmit de îndrumătorul de rezidenţiat în care se precizează modulul prevăzut în curriculum de rezidenţiat parcurs, perioada şi unitatea sanitară în care a fost efectuat, document avizat de responsabilul programului de studii complementare corespondent. 

Adeverinţele se vor înscrie într-un registru la direcţia de sănătate publică şi se vor elibera titularului sau împuternicitului acestuia pe bază de semnătură.

M O D E L CERERE

Domnule / Doamnă Director General

Subsemnatul/a Dr. ………………………………………….. ,medic/medic dentist/farmacist   specialist …………………………………, confirmat prin Ordinul Ministrului Sănătăţii  nr. …………         / …………………., vă rog să binevoiţi a aproba eliberarea adeverinţei care atestă dobândirea abilităţilor în  ……………………………………….. ca urmare a formării prin rezidenţiat în specialitatea …………..  şi a promovării examenului de medic specialist în sesiunea  ……….

Solicit transmiterea acestei adeverinţe la Direcţia de Sănătate Publică ……… .

Anexez următoarele documente:

  • copia actului de identitate;
  • copia certificatului de medic, medic dentist sau farmacist specialist, după caz;
  • adeverinţa întocmită de îndrumătorul de rezidenţiat în care se precizează modulul prevăzut în curriculum de rezidenţiat parcurs, perioada şi unitatea sanitară în care a fost efectuat, document avizată de responsabilul programului de studii complementare corespondent. 

            Semnătura solicitantului

     Telefon:

      E-mail:

Domnului Director general al Direcţiei Generale Resurse Umane şi Certificare

ANUNT In atentia medicilor, medici dentisti, farmacisti, asistenti medicali, moase: Incepand cu data de 01.09.2010 documentele necesare pentru recunoasterea calificarilor romanesti in celelalte state ale Uniunii Europene, a certificatelor care atesta obţinerea titlului de medic / medic dentist / farmacist specialist sau primar, asistenti medicali, moase a adeverinţelor de abilităţi dobândite, precum şi a altor documente emise de Ministerul Sănătăţii, se vor depune la sediul Directiei de Sanatate Publica a Mun. Bucuresti str. Avrig nr.72 – 74, sector 2 etaj I, camera 17 in zilele de marti si joi intre orele 1200 – 1600 .

Informatii la telefon 021/2523216, 021/2527978 int.127.

Anexa nr. 2 – Model angajament de plata / a doua specialitate

Subsemnatul 1) ………………………………………………………………………………………. fiul lui ………………………….. şi al ……………………………, născut la data de ……………………. în localitatea ………………………., sectorul/judeţul …………………….., domiciliat în ……………………….., str. ………………………. nr. ………, bloc ………, scara ………., etaj …….., apart. …….., sectorul/judeţul …………………………………………., posesorul buletinului/cărţii de identitate seria ……………………. nr. ………………. eliberat/ă de …………………………. la data de ………………………., cod numeric personal ………………………….

Având în vedere:

–  că am optat pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi în – 2)……………………………………………………………..,

– cunoscând cuantumul taxei anuale în lei în sumă de ………….lei, aferent efectuării stagiului de pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi pentru care am optat, prevăzut în Anexa 1 la Ordinul Comun nr. 973/28.06.2010 emis de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 552/05.08.2010,

 îmi asum prezentul:

ANGAJAMENT DE PLATĂ

 prin care sunt de acord şi mă oblig, în termenele şi condiţiile art.1 alin. (2) din Ordinul Comun nr. 973/4592 din 28.06.2010 emis Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului precum şi sub sancţiunea excluderii definitive din programul de pregătire prevăzută de art. 1 alin. (3) din acelaşi act administrativ cu caracter normativ în caz de nerespectare a prezentului angajament de plată, să plătesc suma de ……………………. lei în contul Beneficiarului Ministerul Sănătăţii, cu sediul în Bucureşti, str. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sect. 1, cu atributul fiscal CUI 4266456 şi cont deschis la Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti – IBAN RO85TREZ7005003XXX000092, astfel:

Prima tranşă semestrială în sumă de ………… lei în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data începerii semestrului 1.

A doua tranşă semestrială în sumă de …………..lei în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data începerii semestrului 2.

Data: ……../……../……..

NUME ŞI PRENUME ÎN CLAR CU LITERE DE TIPAR

Semnătura celui ce se angajează la plată ………………………..

NOTE

 1. Se înscrie numele şi prenumele complet al celui care şi-a asumat angajamentul.
 2. Se precizează specializarea pentru care a optat semnatarul angajamentului.