Aviz pentru continuarea activitatii medicilor dupa varsta de pensionare

 

În conformitate cu prevederile art. 391 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare:

 (1) Medicii se pot pensiona în condițiile prevăzute de legislația privind sistemul unitar de pensii publice. La cerere, medicii se pensionează la vârsta de 67 de ani, indiferent de sex. Cererea privind menținerea în activitate până la împlinirea vârstei de 67 de ani se depune de către medic la unitatea angajatoare, în vederea aprobării, sau, după caz, se notifică casei de asigurări de sănătate de către medicul care se află în relație contractuală în mod direct cu aceasta, cu cel puțin 15 zile înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzute de legislația privind sistemul unitar de pensii publice.

 (2) Abrogat(ă)

(3) În unitățile sanitare publice, medicii membri titulari, membri corespondenți și membri de onoare ai Academiei Române și ai Academiei de Științe Medicale, cetățeni români, profesorii universitari și cercetătorii științifici gradul I, doctorii în științe medicale, care desfășoară activități medicale continuă, la cerere, activitatea medicală până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Peste această vârstă medicii, membri titulari, membri corespondenți și membri de onoare ai Academiei de Științe Medicale, cetățeni români pot fi menținuți în activitate conform dispozițiilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale, cu modificările și completările ulterioare. De același drept pot beneficia și medicii, membri titulari, membri corespondenți și membri de onoare ai Academiei Române, cetățeni români.

(4) Medicii care au depășit limita de vârstă prevăzută la alin. (1) pot profesa în continuare în unități sanitare private. Desfășurarea activității se face în baza certificatului de membru și a avizului anual al CMR, eliberat pe baza certificatului de sănătate și a asigurării de răspundere civilă, pentru greșeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv.

(5) În cazul unităților sanitare publice care înregistrează deficit de personal medical, precum și al unităților sanitare publice aflate în zone defavorizate, medicii își pot continua activitatea peste vârsta de pensionare prevăzută de lege, la propunerea unității sanitare publice, cu avizul anual al CMR, prin colegiile teritoriale județene, respectiv al municipiului București și cu aprobarea ordonatorului principal de credite, până la ocuparea posturilor prin concurs.

(8) Prin excepție de la prevederile tezei a doua a alin. (1), medicii care își desfășoară activitatea în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate județene sau a municipiului București, direct sau prin intermediul furnizorilor de servicii medicale, își pot continua activitatea, după împlinirea vârstei de 67 ani, la cerere, cu aviz anual eliberat de direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București și de CMR, prin colegiile județene ale medicilor sau al municipiului București, pe baza certificatului de sănătate.

 

Pentru obținerea avizului prevăzut de art. 391 alin. (8) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, solicitanții se vor adresa Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, după cum urmează:

La Camera 4: sediul din str. Avrig nr. 72-74, sector 2 București.

!!!Dosarul va conține următoarele documente:

  • Cerere tip (Descarca aici) însoțită de acordul privind prelucrarea datelor, completat;
  • Copie CI/BI/PAȘAPORT (în termen de valabilitate);
  • Solicitarea motivată a angajatorului pentru menținerea în activitate;
  • Copie Certificat de Membru al Colegiului Medicilor din Romania;
  • Copie Aviz liberă practică, în termen de valabilitate;

Dosarul se va depune personal la Camera 4: sediul din str. Avrig nr. 72-74, sector 2 București, in intervalul Luni – Joi : 10-16 si Vineri : 10-13