Comunicat 12 Iunie 2020 privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante

Comunicat

Directia de sanatate publica bucuresti

Comunicat ocupare posturi fara concurs - 12 Iunie 2020


În conformitate cu prevederile Ordinului 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioada determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București angajează fără concurs pe perioadă determinată, personal pentru următoarele posturi contractuale de execuție:

a)2 posturi asistent medical generalist (PL)
   – diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
   – 6 luni vechime în specialitate

b)1 post statistician medical debutant
   – Diplomă de studii medii în specialitate sau diplomă de studii medii
c) 1post medic specialist – specialitatea medicină de laborator
   – Certificat de medic specialist – specialitatea medicină de laborator
   – Certificat de membru Colegiul medicilor
   – Certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de medic, avizat şi valabil la data angajarii.
d)1 post farmacist
   – Certificat de membru Colegiul farmacistilor
   – Certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de farmacist, avizat şi valabil la data angajarii.
e)1 post inspector de specialitate debutant
   -diplomă de licenţă (domeniul economic)

Dosarele se depun on-line la adresa de mail runos@dspb.ro în termen de două zile lucrătoare de la data apariției anunțului.

Afișarea rezultatului selecției se va face în 24 ore de la data depunerii dosarelor pe site-ul www.dspb.ro.

(1)Dosarul trebuie să conțină:

– cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – anexele nr. 1, 2 și 5 la prezenta metodologie;
– actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– documentele care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor în copie;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
– adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);
– curriculum vitae, model comun european;
– declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu – anexa nr. 4 la prezenta metodologie;
– declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică (funcție publică) – anexa nr. 6 la prezenta metodologie.
– certificat de membru OAMGMAMR – pentru asistent medical, avizat şi valabil la data angajarii. Certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical, avizat şi valabil la data angajarii.
– certificat de membru Colegiul medicilor/farmacistilor – pentru medic/farmacist.

Certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de medic/farmacist, avizat şi valabil la data angajarii.

Comunicat Statistica

Comunicat Statistica

Directia de sanatate publica bucuresti

Comunicat statistica - luna mai

Conform ORDIN  NR 1011/09.06.2011( publicat in MO nr.0416/14.06.2011)pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate – art. 3 – alin 11 si 12

Date pt. publicare pe site in primele 10 zile ale lunii in curs pentru luna anterioara

Comunicat Asistenta Medicala Sarbatoarea “Rusalii”

Comunicat

Directia de sanatate publica bucuresti

Comunicat Asistenta Medicala - Sarbatoarea de Rusalii

Pentru asigurarea asistenţei medicale de urgentă în ziua de  08 iunie 2020, cu ocazia sărbătorii legale “Rusaliile, vă facem cunoscute Spitalele de Urgenţă – adulţi și copii – care vor asigura asistenţa medicală de urgenţă:

∙ Spitalul Clinic de Urgenţă București Floreasca – tel: 021/599.23.00;

∙ Spitalul Clinic de Urgenţă Universitar – tel: 021.318.05.23  / 021.601.24.00 ;

∙ Spitalul Clinic de  Urgenţă “Sf. Pantelimon” – tel: 021/255.40.25;

∙ Spitalul Clinic de Urgenţă “ Sf. Ioan” – tel: 021/334.51.90;

∙ Spitalul Clinic de  Urgenţă ” Bagdasar-Arseni” – tel:  021/334.30.54; 

∙ Spitalul  de  Urgenţă Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri – tel:  021/224.09.47;

∙ Spitalul Clinic de Urgenţe  Oftalmologice – tel: 021/319.27.53;

∙ Spitalul Clinic de  Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” – tel: 021/316.93.72;

∙ Spitalul Clinic de Urgenţă Copii “M.S. Curie” – tel: 021/460.30.26 ; 

∙ Serviciul de Ambulanţă al Municipiului București va avea program normal de lucru cu menţiunea că, în această perioadă, va asigura eliberarea de certificate constatatoare de deces în întreaga Capitală. Solicitarile populaţiei vor fi preluate la tel: 112. ∙ Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului București va asigura un serviciu de gardă permanent  la : tel.: 021/313.77.39 .

 

ANUNȚ – Privind organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea gradului profesional de medic, medic dentist respectiv farmacist primar, din sesiunea 06 iulie 2020

Anunt Examen

Directia de sanatate publica bucuresti

ANUNȚ - Privind organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea gradului profesional de medic, medic dentist respectiv farmacist primar,
din sesiunea 6 iulie 2020

 • Ministerul Sănătății organizează în perioada 06-31 iulie 2020, în centrele universitare: București, ClujNapoca, Craiova, Constanța, Iași, Oradea, Sibiu, Timișoara, Târgu Mureș, Arad, Brașov și Galați, sesiune de examene pentru obținereagradului de primar pentru medicii, medicii dentiștși farmaciștii cu o vechime de minimum 5 ani ca specialiști până la data de 30 septembrie 2020, efectuată în specialitatea pentru care doresc să obțină gradul profesional.

  Înscrieri:

  1. Candidații vor transmite doar prin servicii poștale sau de curierat, dosarele pentru înscrierea la acest examen de grad profesional, la Direcțiile de Sănătate Publică Județene din centrele universitare: București, ClujNapoca, Craiova, Constanța, Iași, Oradea, Sibiu, Timișoara, Târgu Mureș, Arad, Brașov și Galați, în perioada 21 mai-05 iunie 2020, inclusiv.
  2. Pentru ministerele cu rețea medicală proprie, dosarele candidaților vor fi transmise doar prin servicii poștale sau de curieratla direcțiile medicale ale ministerelor cu rețea sanitară proprie, tot în perioada 21 mai-05 iunie 2020, inclusiv.
  3. Dosarele cadrelor didactice, ale angajaților cu funcții în cercetarea științifică medicală, ale candidaților cu activitate prestată în afara României, precum șidosarele care au nevoie de alte aprobări speciale vor fi transmise doar prin serviciipoștale sau de curierat, în perioada 21 mai-05 iunie 2020, la sediul Centrului deResurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătății, str. Bodești nr. 1, sector 2, București.

   Direcțiile de Sănătate Publică Județene, respectiv direcțiile ministerelor cu rețea sanitară proprie, vor completa candidații înscriși la adresahttp://examene.meddb.ropână ladata de 10 iunie 2020, ora 14,00.

  Tabelele rezultate ale candidaților înscriși pe specialități, însoțite de adresa cu semnături, vor fi transmise ulterior Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătății, str. Bodești nr. 1, sector 2, București, până la data de 11 iunie 2020.

Anunt Angajare fara concurs pe perioada determinata

Angajari

Directia de sanatate publica bucuresti

ANUNȚ - Privind angajarea fără concurs pe prioadă determinată de personal contractual la Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București

În conformitate cu prevederile  Legii nr. 55/2020 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București angajează fără concurs pe perioadă determinată, personal pentru următoarele posturi contractuale de execuție:

   • 3 posturi asistent medical generalist PL
   • 2 posturi statistician medical
   • 1 post asistent farmacie
   • 2 posturi medic specialist epidemiologie
   • 2 posturi medic specialist laborator
   • 1 post biolog
   • 1 post fizician

Dosarele se depun on-line la adresa de mail runos@dspb.ro în perioada 20.05.2020 –  25.05.2020. 

Selecția dosarelor va avea loc miercuri 27.05.2020. 

Afișarea rezultatului selecției se va face în data de  miercuri 28.05.2020  pe site-ul www.dspb.ro.

Persoana declarată „Admis” la selecția dosarelor, va fi încadrată pe perioadă determinată, pe postul pentru care s-a înscris.

Dosarul trebuie să conțină:
a) cerere de înscriere în care se specifică postul pentru care se dorește angajarea;
b) actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) documentele care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata de medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) certificat de membru OAMGMAMR – pentru asistent medical, avizat şi valabil la data angajarii. Certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical, avizat şi valabil la data angajarii.
i) Medici si biologi:

  –   copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;       
 –  dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;

    (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Pagina de Comunicari DSPB

Comunicate si Anunturi

directia de sanatate publica bucuresti

Comunicari examene

Comunicate UNICEF

Comunicate de presă UNICEF din ultima perioadă:

 1. UNICEF lansează campania de strângere de fonduri „Salvează vieți în siguranță”UNICEF lansează campania de strângere de fonduri „Salvează vieți în siguranță”(3 aprilie)
 2. OMS și UNICEF își unesc forțele împotriva pandemiei, prin intermediul Fondului de solidaritate pentru combaterea COVID-19UNICEF își unesc forțele împotriva pandemiei, prin intermediul Fondului de solidaritate pentru combaterea COVID-19(6 aprilie)
 3. Poziția UNICEF cu privire la contactul apropiat dintre mamă și copil și alăptare în contextul COVID-19(10 aprilie)
 4. UNICEF: Nu lăsați copiii să devină victime ascunse ale pandemiei de COVID-19(13 aprilie)
 5. UNICEF în România: Dacă nu luăm acum măsurile pentru a continua serviciile esențiale pentru copii, lumea de după pandemie va fi mai dură pentru cei vulnerabili(15 aprilie)
 6. Peste 117 milioane de copii riscă să nu aibă acces la vaccinul împotriva rujeolei odată cu răspândirea COVID-19(15 aprilie)
 7. UNICEF: Copiii sunt expuși unui risc crescut în mediul online în timpul pandemiei de COVID-19(15 aprilie)
 8. Continuitatea în vaccinarea de rutină este vitală și pe durata pandemiei de COVID-19 – OMS și UNICEF(20 aprilie)
 9. Raportul global privind crizele alimentare relevă amploarea crizelor alimentare în contextul noilor riscuri prezentate de COVID-19 în ţările(21 aprilie)
 10. UNICEF și Microsoft lansează o platformă educațională globală pentru a contribui la gestionarea crizei din educație provocată de COVID-19(22 aprilie)
 11. Fundația Botnar susține UNICEF în România în eforturile sale de a asigura continuitatea serviciilor esențiale pentru copiii cei mai vulnerabili(23 aprilie)
 12. UNICEF: Peste 13 milioane de copii nu au fost vaccinați deloc nici înainte ca pandemia de COVID-19 să întrerupă acțiunile de imunizare la nivel global(25 aprilie)
 13. Raport UNICEF: Pandemia de COVID-19 exacerbează riscurile la care sunt supuși copiii vulnerabili și familiile lor în România(29 aprilie)
 14. UNICEF și PAM: Viitorul a 370 de milioane de copii este pus în pericol de lipsa accesului la mesele oferite de școli, în urma închiderii acestora(29 aprilie)
 15. Greta Thunberg și ONG-ul Human Act susțin UNICEF prin lansarea unei campanii împotriva coronavirusului din perspectiva drepturilor copilului(30 aprilie)
 16. UNICEF și Poșta Română, parteneriat pentru distribuirea de materiale informative pentru prevenirea răspândirii COVID-19(5 mai)
 17. Femeile însărcinate și bebelușii născuți în perioada pandemiei de COVID-19 sunt în dificultate din cauza sistemelor de sănătate sub presiune și a perturbărilor în furnizarea serviciilor(7 mai)

Recomandari UNICEF pentru angajatori si profesionisti