COMUNICAT – Pentru asigurarea asistenţei medicale de urgenţă în ziua de 24 ianuarie 2024, cu ocazia sărbătorii legale: “Unirea Principatelor Române”

COMUNICAT
Pentru asigurarea asistenlei medicale de urgente in ziua de 24 ianuarie 2024, cu ocazia sarbatorii legale: “Unirea Principatelor Romane“, va facem cunoscute Spitalele de Urgente – adulti si copii – care vor asigura asistenfa medicall de urgente:
Spitalul Clinic de Urgente Bucure;ti Floreasca * tel: 0211599.23.00;
Spitalul Clinic de UrgenteUniversitar-tel:021.318.05.23 l0Zl,60l.24.OO;
Spitalul Clinic de Urgente “Sf. Pantelinlon” – tel 0Zl1255.40.99;
Spitalul Clinic de Urgente ” Sf. Ioan” -tel:0211334.51.90;
Spitalul Clinic de Urgente” Bagdasar-Arseni” – tel: 0211334.30.25;
Spitalul de Urgenld Chirurgie Plastic[, Reparatorie giArsuri -tel: 021/224.09.47;
Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice – tel: 0211319.27,51;
Spitalul Clinic de Urgente pentru Copii “Grigore Alexandrescu” -tel:0211316.93.66; . Spitalul Clinic de Urgenld Copii “M.S. Curie” -te|:0211460.30.26; o Serviciul de Ambulanld al Municipiului Bucuregti ya avea program normal de lucru cu
menliunea c6, in aceastd perioadd, va asigura eliberarea de certiflcate constatatoare de deces in intreaga Capitald,. Solicitarile populaliei vor fi preluatelatel: 112.
Direclia de Sinatate Publicd a Municipiului Bucuresti va asigura un serviciu de garda permanent la tel.: 021.9461.

COMUNICAT